Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của mạch là 100 thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 50 thì công suất của mạch là

A. 40 W.
B. 5 W.
C. 10 W.
D. 80 W.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...