Một đoạn ADN dài 102nm, trong đó số nuclêôtit loại X = 30% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của đoạn ADN này, số nuclêôtit loại G chiếm 5% tổng số nuclêôtit của mạch. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Tỉ lệ A/G của đoạn ADN này là 3/2.
B. Số nuclêôtit loại A của mạch 1 nhiều hơn số nuclêôtit loại T của mạch 1.
C. Số nuclêôtit loại X của mạch 1 gấp 11 lần số nuclêôtit loại X của mạch 2.
D. Tổng số liên kết hiđrô của đoạn ADN này là 720.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: 102nm = 1020 A0 N = 1020 ÷ 3,4 × 2 = 600 Nu → G = X = 600 × 30% = 180 Nu → A = T = (600 – 180 × 2)/2 = 120 Nu N1 = 600 ÷ 2 = 300 → X2 = G1 = 300 × 5% = 15 → X1 = G2 = 180 – 15 = 165 A: A/G = 120/180 = 2/3 → sai B: Sai vì không tính được cụ thể số Nu loại A trên mạch 1 C: X1/X2 = 165/15 = 11 → chọn C D: H = 2A + 3G = 2.120 + 3.180 = 780 → sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...