Một đề trắc nghiệm gồm img1 câu, mỗi câu có img2 đáp án và chỉ có một đáp án đúng. Bạn Anh làm đúng img3 câu, còn img4 câu bạn Anh đánh hú họa vào đáp án mà Anh cho là đúng. Mỗi câu đúng được img5 điểm. Tính xác suất để Anh được img6 điểm ?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Trong img1 câu còn lại, xác suất trả lời đúng mỗi câu là img2; xác suất trả lời sai mỗi câu là img3. Xác suất để Anh được img4điểm bằng xác suất Anh trả lời đúng img5câu trong img6 câu còn lại bằng img7.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...