Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng 250 g mang điện tích ${{10}^{-7}}\,\,C$ được treo vào sợi dây mảnh cách điện có chiều dài 90 cm trong điện trường đều nằm ngang có cường độ $E={{2.10}^{6}}\,\,{V}/{m}\;$. Khi quả cầu đang nằm yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường thì con lắc dao động điều hòa. Cho $g=10\,\,{m}/{{{s}^{2}}}\;$. Tốc độ cực đại của quả cầu sau khi đổi chiều điện trường có giá trị gần bằng

A. $55\,\,{cm}/{s}\;.$
B. $24\,\,{cm}/{s}\;.$
C. $40\,\,{cm}/{s}\;.$
D. $48\,\,{cm}/{s}\;.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...