Một con lắc đơn có dây treo dài 1 m và vật có khối lượng 1 kg dao động với biên độ góc 0,1 rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10 m/s2. Thế năng cực đại của con lắc là:

A.

0,05 J.

B.

0,5 J.

C.

5 J.

D.

5 mJ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,05 J.

Thế năng cực đại: E = Wtmax = mgh = mgl(1– cosα0).

 E = 1.10.1(1 – cos0,1) = 0.05 J.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...