Một chất hữu cơ A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng được dd NaOH đun nóng và dd AgNO3/NH3, to. Vậy A có CTCT là:         

A.

A: HOC – CH2 – CH2OH        

B.

B: H – COO – C2H5

C.

C: CH3 – COO – CH3

D.

D: C2H5COOH  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...