Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ A1 = 7 cm; A2 = 3 cm. Biên độ của dao động tổng hợp có thể nhận giá trị nào sau đây?

A.

2 cm.

B.

5 cm.

C.

15 cm.

D.

12 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5 cm.

Vì biên độ dao động tổng hợp |A1 – A2| ≤ A ≤ A1 + A2, suy ra 4 ≤ A ≤ 10.

Vậy biên độ của dao động tổng hợp chỉ có thể bằng 5 cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...