Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số trên trục Ox. Biết dao động thành phần thứ nhất có biên độ ${{A}_{1}}=4\sqrt{3}\,cm$, dao động tổng hợp có biên độ $A=4cm$. Dao động thành phần thứ hai sớm pha hơn dao động tổng hợp và $\frac{\pi }{3}$. Dao động thành phần thứ hai có biên độ là:

A. 4 cm
B. $4\sqrt{3}\,cm$
C. $6\sqrt{3}\,cm$
D. 8 cm
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...