Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật img1, trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s2) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng:

A.

 img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Quãng đường chất điểm A đi từ đầu đến khi B đuổi kịp là img1. Vận tốc của chất điểm B là img2. Tại thời điểm img3 vật B bắt đầu từ trạng thái nghỉ nên img4. Lại có quãng đường chất điểm B đi được đến khi gặp A là img5. Vậy img6 Tại thời điểm đuổi kịp A thì vận tốc của B là img7.  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...