Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số $f={{6.10}^{14}}\text{ Hz}$. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

A. $0,55\text{ }\mu m$
B. $0,40\text{ }\mu m$
C. $0,38\text{ }\mu m$
D. $0,45\text{ }\mu m$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...