Một cacbohiđrat X có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:

X  dung dịch xanh lam  kết tủa đỏ gạch.

Vậy X không thể là:

A.

Glucozơ.

B.

Saccarozơ.

C.

Fructozơ.

D.

Mantozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Saccarozơ.

Cacbohidrat X cho phản ứng với Cu(OH)2/NaOH cho dung dịch xanh lam  X có nhiều nhóm –OH liền nhau.

Mặt khác, X khử được Cu(OH)2 thành Cu(I) dưới dạng Cu2O (kết tủa đỏ gạch)  X có nhóm CHO.

Vậy chất X không thể là saccarozơ được.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...