Một cacbohiđrat X có các phản ứng biểu diễn theo sơ đồ:

X  dd xanh lam  kết tủa đỏ gạch.

Chất X không thể là:

A.

Glucozơ.

B.

Fructozơ.

C.

Saccarozơ. 

D.

Mantozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Saccarozơ. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...