Một bộ đề thi toán học sinh giỏi lớp img1 mà mỗi đề gồm img2 câu được chọn từ img3 câu dễ, img4 câu trung bình và img5 câu khó. Một đề thi được gọi làimg6Tốtimg7 nếu trong đề thi có cả ba câu dễ, trung bình và khó, đồng thời số câu dễ không ít hơn img8. Lấy ngẫu nhiên một đề thi trong bộ đề trên. Tìm xác suất để đề thi lấy ra là một đề thi img9Tốtimg10.                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số phần tử của không gian mẫu là img1. Gọi img2 là biến cố img3Đề thi lấy ra là một đề thi img4Tốtimg5img6. Vì trong một đề thi img7Tốtimg8 có cả ba câu dễ, trung bình và khó, đồng thời số câu dễ không ít hơn 2 nên ta có các trường hợp sau đây thuận lợi cho biến cố img9. ●         Đề thi gồm 3 câu dễ, 1 câu trung bình và 1 câu khó: có img10 đề. ●         Đề thi gồm 2 câu dễ, 2 câu trung bình và 1 câu khó: có img11 đề. ●         Đề thi gồm 2 câu dễ, 1 câu trung bình và 2 câu khó: có img12 đề. Suy ra số phần tử của biến cố img13img14. Vậy xác suất cần tính img15. Chọn D.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...