Một ancol no đơn chức có %H = 13,04% về khối lượng. Công thức của ancol là :

A.

C6H5CH2OH.

B.

CH3OH.          

C.

C2H5OH.         

D.

CH2=CHCH2OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ancol no đơn chức có  CTPT dạng tổng quát là CnH2n+1OH

 CTPT của ancol là C2H5OH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...