Miền giá trị của hàm số y = 2x2 - 6 là:

A.

R \ (-∞ ; -6]

B.

(-6 ; +∞)

C.

[-6 ; +∞)

D.

R \ (-∞ ; -3]

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: y = 2x2 - 6 ⇔ y + 6 = 2x2 ≥ 0 ⇔ y ≥ -6. Vậy: D = [-6 ; +∞).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...