Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ nhằm mục đích gì?

A.

Hất cẳng Pháp.

B.

Trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại.

C.

Từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương

D.

Can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...