Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời gian nào?

A.

Năm 1986.

B.

Năm 2004.

C.

Năm 1976.

D.

Năm 1995.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năm 1995.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...