Mệnh đề sai trong các mệnh đề sau là

A.

Phép vị tự với tỉ số k > 0 là một phép đồng dạng.

B.

Phép đồng dạng là một phép dời hình.

C.

Phép vị tự với tỉ số k ≠ ±1 không phải là một phép dời hình.

D.

Phép quay là một phép đồng dạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phép dồng dạng nói chung không phải là một phép dời hình.
Thật vậy: Nếu phép đồng dạng với tỉ số k biến hai điểm M, N thàn h M’, N’ thì ta có: M’N’ = kMN
Do đó nếu k ≠ 1 thì M’N’ ≠ MN, trong trường hợp này phép đồng dạng không phải là một phép dời hình.
Vậy mệnh đề sai là "Phép đồng dạng là một phép dời hình".

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...