Mệnh đề không đúng là:

A.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

B.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.

C.

CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

D.

CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3

+ CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

CH3CH2COOCH=CH2 + NaOH  CH3CH2COONa + CH3CHO

+ CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.

CH3CH2COOCH=CH2 + Br2  CH3CH2COOCHBr = CH2Br

+ CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

+ CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 là sai do CH3CH2COOCH=CH2 là este của axit no, đơn chức còn CH2=CHCOOCH3 là este của axit không no đơn chức.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...