Mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây là

A.

lim3n-5nn=0.

B.

lim3n-5nn=3.

C.

lim3n-5nn=+.

D.

lim3n-5nn=3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

lim3n-5nn=limlim3n lim5n2=0=0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...