Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction:

In purchasing a winter coat, it is very important for trying it on with heavy clothing underneath.  

A.

A: In purchasing

B.

B: winter coat

C.

C: for trying

D.

D: heavy

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

For trying => to try

Ta có cấu trúc: It (be) + tính từ + for so + to V + O ( Thật như thế nào cho ai đó khi làm gì )

Dịch câu: Khi mua 1 chiếc áo khoác mùa đông, việc mặc thử nó với 1 chiếc áo dày bên trong rất quan trọng.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...