Mark the letter A, B, C or D to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions:

Unless the two signatures arc identical, the bank won’t allow you to withdraw your money.             

A.

A. genuine        

B.

B. different                  

C.

C. fake

D.

D. similar

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Identical (adj): giống nhau. A. genuine: thật. B. different: khác biệt. C. fake: giả. D. similar: tương tự. Dịch nghĩa: Nếu hai chữ kí không giống hệt nhau, ngân hàng sẽ không cho bạn rút tiền.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...