Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

It was my father whom talked me into learning another foreign language.  

A.

A: was

B.

B: whom

C.

C: into

D.

D: another

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B        

whom ===> who

Giải thích: câu chỉ nhấn mạnh vào chủ ngữ: It was my father WHO talked....(chính là bố tôi người mà nói chuyện...)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...