Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:

We chose to find a place for the night. We found the bad weather very inconvenient.         

A.

A: Bad weather was approaching, so we started to look for a place to stay.

B.

B: The bad weather prevented us from driving any further

C.

C: Seeing that the bad weather had set in, we decided to find somewhere to spend the night.

D.

D: Because the climate was so severe, we were worried about what we’d do at night.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Tạm dịch câu gốc: Chúng tôi đã chọn cách tìm một nơi để nghỉ qua đêm. Chúng tôi thấy thời tiết xấu thật bất tiện.

Hai câu đơn này được kết hợp thành câu ghép có mệnh đề chỉ lý đo (seeing that = because = as = since)

Seeing that the bad weather had set in, we decided to find somewhere to spend the night. (Vì thời tiết xấu đã bắt đầu, chúng tôi quyết định tìm nơi nào đó để nghỉ qua đêm.)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...