Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions:

 _______ have announced that a major breakthrough in medicine has been made.         

A.

A: Research

B.

B: Researchers

C.

C: Researches

D.

D: Researching

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

researcher (n): nhà nghiên cứu

research (v, n): nghiên cứu, sự nghiên cứu  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...