Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions:    

The basketball team knew they lost the match. They soon started to blame each other.          

A.

A. Hardly had the basketball team known they lost the match when they started to blame each other.  

B.

B. Not only did the basketball team lose the match but they blamed each other as well.  

C.

C. No sooner had the basketball team started to blame each other than they knew they lost the match.      

D.

D. As soon as they blamed each other, the basketball team knew they lost the match.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Đội bóng rổ thua trận đấu. Họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

=> Cấu trúc Hardly had S + PP when S + quá khứ đơn

Ngay khi đội bóng rổ biết rằng họ thua trận đấu họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...