Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

It is a good idea to be careful in buying or purchasing magazines from salespersons who may come to your door.  

A.

A: It is

B.

B: to be careful

C.

C: buying or purchasing

D.

D: who

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

“buying or purchasing” 

“buying” hoặc “purchasing” (chỉ dùng 1 trong 2 từ) Buy và Purchase là 2 từ đồng nghĩa nên ở đây chỉ sử dụng một trong 2 từ.

Đó là một ý kiến hay khi cẩn thận trong việc mua các tạp chí từ nhân viên bán hàng, những người có thể đến cửa nhà của bạn.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...