Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

Chicago’s Sears Tower, now the tallest building in the world, rises 1,522 feet from the ground to the top of it antenna.         

 

A.

A: now

B.

B: rises

C.

C: feet

D.

D: it

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

it => its Phải là tính từ sở hữu  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...