Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in  the following questions:

The team reached the top of the mountain. The team spent a night there.         

A.

A: The team had not only reached the top of the mountain, but they spend a night there as well.

B.

B: Not only did the team reach the top of the mountain but they also spent a night there.

C.

C: Not only did the team reach the top of the mountain but they also spent a night there as well.

D.

D: The team both reach the top of the mountain but they also spent a night there.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Nhóm đã leo lên đến đỉnh núi. Nhóm dành 1 đêm ở đó.

A. Nhóm không những đã lên đến đỉnh núi mà họ còn dành 1 đêm ở đó (sai thì ở spend)

B. Không những nhóm đã lên đến đỉnh núi mà họ còn dành 1 đêm ở đó

C. Không những nhóm đã lên đến đỉnh núi mà họ còn dành 1 đêm ở đó (sai ở as well )

D. Nhóm lên đến đỉnh núi mà họ còn dành 1 đêm ở đó (sai thì ở reach)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...