Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

“Why don’t you participate in the volunteer work in summer?" said Sophie.           

A.

A: Sophie suggested me participating in the volunteer work in summer.

B.

B: Sophie made me participate in the volunteer work in summer.

C.

C: Sophie asked me why not participate in the volunteer work in summer.

D.

D: Sophie suggested me to participate in the volunteer work in summer.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sophie nói: “ Tại sao bạn không tham gia vào công tác tình nguyện mùa hè này nhỉ?” = Sophie đề nghị tôi tham gia vào công tác tình nguyện mùa hè này.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...