Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions:

She started working as a teach for English ten years ago.           

A.

A: She had worked with a teacher of English for ten years.

B.

B: She has been working as a teacher of English for ten years.

C.

C: She had been working as a teacher of English for ten years.

D.

D: She has worked with a teacher of English for ten years.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Giải thích: Cô ấy bắt đầu dạy tiếng Anh 10 năm trước.

A. Cô ấy đã làm việc với 1 giáo viên tiếng Anh trong 10 năm

B. Cô ấy làm việc như 1 giáo viên tiếng Anh trong 10 năm

C. Cô ấy đã làm việc như 1 giáo viên tiếng Anh trong 10 năm

D. Cô ấy làm việc với 1 giáo viên tiếng Anh trong 10 năm  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...