Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the followingquestions:  

The water was so cold that the children couldn't swim in it.         

A.

A. The water wasn't warm enough for the children to swim in.         

B.

B. The water was cold enough for the children to swim in.         

C.

C. It was such a cold water that the children couldn't swim in it.         

D.

D. The water was too cold for the children to swim in it.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Nước lạnh đến nỗi trẻ em không thể bơi được trong đó.

A. Nước không đủ ấm để trẻ có thể bơi trong đó.

B. Nước đã đủ mát cho trẻ em bơi trong đó.

C. Nước quá lạnh nên những đứa trẻ không thể bơi trong đó.

D. Nước quá lạnh cho trẻ em bơi trong đó.

S + V + so + adjective + a + singular count noun + that + S + V

= S + V + such + a + adjective + singular count noun + that + S + V

= S + tobe + too + adjective to + V: quá .... để ....    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...