Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions:

A.

A: threaten

B.

B: support

C.

C: award

D.

D: provoke

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Giải thích: Ở đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, ở các đáp án khác trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

A. threaten ['θretn]

B. support [sə'pɔ:t]

C. award [ə'wɔ:d]

D. provoke [prə'vouk]  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...