Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Poor management brought the company to ____ of collapse.  

A.

A: the edge

B.

B: the foot

C.

C: the ring

D.

D: the brink

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

On the brink of collapse: trên bờ vực phá sản 

Dịch câu: Việc quản lí yếu kém đã đưa công ty đến bờ vực phá sản.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...