Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

The manager_______ his temper with the employees and shouted at them.         

A.

A: had

B.

B: lost

C.

C: took

D.

D: kept

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Cụm từ: lose one's temper (sự kết hợp từ): mất bình tĩnh

Câu này dịch như sau: Người quản lý đã mất bình tĩnh với nhân viên và la mắng họ.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...