Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

____________, we tried our best to complete it.         

A.

A. Thanks to the difficult homework         

B.

B. Despite the homework was difficult         

C.

C. Difficult as the homework was        

D.

D. As though the homework was difficult  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Chủ điểm ngữ pháp: cấu trúc câu nhấn mạnh với tính từ. However adj/adv + SV, SV = Adj as SV, SV: mặc dù.... đến thế nào nhưng... Mặc dù bài tập về nhà rất khó, chúng tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành nó.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...