Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question: 

 In the USA the first stage of compulsory education____ as elementary education.         

A.

A. to be generally known        

B.

B. gerally known         

C.

C. is generally known                

D.

D. generally knowing  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Giải thích: cấu trúc “known as”

Dịch: Ở mỹ thời kỳ cơ bản bắt buộc đầu tiên là tiểu học.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...