Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

We stopped for a rest after we __________ for two hours.         

A.

A: had been walking

B.

B: walked

C.

C: were walking

D.

D: have walked

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả hành động xảy ra kéo dài liên tục trước 1 hành động khác trong quá khứ. Câu này dịch là: Chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi sau khi đi bộ trong 2 tiếng.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...