Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

_____colleges and____universities are the main institutions that provide tertiary education.         

A.

A: The / Ø

B.

B: Ø / the

C.

C: The / the

D.

D: Ø / Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Chủ điểm ngữ pháp: mạo từ. Cao đẳng và đại học là những tổ chức chính cung cấp giáo dục đại học.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...