Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question:

He occasionally _______ a headache in the morning.         

A.

A: has had

B.

B: has

C.

C: have

D.

D: is having

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Dịch: Anh ta thỉnh thoảng bị đau đầu vào buổi sáng.

Câu trần thuật chỉ chung chung (thỉnh thoảng) nên phải chia động từ ở hiện tại đơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...