Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

The teacher had some exercise_____at home yesterday so that he can correct them today.    

A.

A. be done         

B.

B. to be done                 

C.

C. being done

D.

D. done

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Cấu trúc “have st done”: có cái gì đó được làm (không phải bản thân mình làm)

Giáo viên đã có một số bài tập làm ở nhà ngày hôm qua để ông có thể sửa chữa chúng ngày hôm nay.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...