Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:

Cameron, ______ directed “ The Titanic”, is one of the leading faces in Hollywood.           

A.

A. who                        

B.

B. whose 

C.

C. whom 

D.

D. that 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Sử dụng đại từ quan hệ “who” thay thế cho chủ ngữ

Dịch: Cameron - người đã đạo diễn bộ phim “Titanic”, là 1 trong những gương mặt hàng đầu của Hollywood.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...