Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges:

George and Frankie are talking about their hobbies.

George: “In my opinion films are exciting”.

Frankie: “______”

A.

A: Your opinion is exactly.      

B.

B: Yes, you can do it.

C.

C: What are opinion!

D.

D: There’s no doubt about it.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

George và Frankie đang nói chuyện về sở thích.

George: “Theo ý kiến của tôi thì phim hành động thật thú vị “

Frankie: “Không còn nghi ngờ gì về điều đó cả.” hoặc là “Điều đó miễn bàn” (bởi vì nó người nghe thấy ý kiến vừa nêu là phù hợp với quan điểm của mình)  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...