Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions:   

As tourism is more developed, people worry about the damage to the flora and fauna of the island.         

A.

A. fruits and vegetables        

B.

B. flowers and trees         

C.

C. plants and animals                

D.

D. mountains and forests  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Flora and fauna: quần thể cây và động vật của một khu vực địa lý Khi du lịch phát triển hơn, mọi người lo lắng đến sự gây hại tới thực vật và động vật của hòn đảo → plants and animals    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...