Mark the letter A, Β, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

Never before has so many people in the United States been interested in soccer.         

A.

A: has

B.

B: so many

C.

C: in

D.

D: interested

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

has → have

Giải thích: lỗi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, chủ ngữ là so many people là cụm danh từ số nhiều.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...