Mark the letter A, Β, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions:

When our teacher saw what we had done he was absolutely _______.         

A.

A: angry

B.

B: upset

C.

C: furious

D.

D: annoyed

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

absolutely furious = very angry: rất giận dữ, bực mình  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...