Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng với:

A.

Dung dịch NaCl.

B.

Thủy phân trong môi trường axit.

C.

Dung dịch iot.

D.

Dung dịch AgNO3/NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thủy phân trong môi trường axit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...