Màng sinh chất ở tế bào động vật còn có thêm nhiều phân tử ...... có tác dụng tăng cường sự ổn định của màng.

Điền vào chỗ trống (.......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa?

A.

prôtêin.

B.

glicôlipit.

C.

colestêrol.

D.

photpholipit.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...