Mầm mống của sự trao đổi chất xuất hiện trong giai đoạn nào?

A.

Tiến hóa lí học.

B.

Tiến hóa hóa học.

C.

Tiến hóa tiền sinh học.

D.

Tiến hóa sinh học.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...