Make a question for the answer below. - .................................................................? My children are playing football at the moment.

A.

What are your children doing at the moment?

B.

What is your children doing at the moment?

C.

What are your children do at the moment?

D.

What do your children doing at the moment?

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...